தொழில்நுட்ப உதவிகள்

ஏற்றுமதிக்கு உதவும் பயனுள்ள இணையதளங்கள்

Organisation NameWebsite
Agricultural and Processed Foods Export Development Authorityhttp://www.apeda.gov.in/
Agricultural Marketing Information Network, Ministry of Agriculturehttp://agmarknet.nic.in/
Apparel Export Promotion Council,Indiahttp://www.aepcindia.com/
Basic Chemicals, Pharmaceuticals & Cosmetics Export Promotion Councilhttps://www.chemexcil.gov.in/
Carpet Export Promotion Councilhttp://www.indiancarpets.com/
Cashew Export Promotion Councilhttp://www.cashewindia.org/
Central Silk Boardhttp://www.csb.gov.in/
Chemicals & Allied Products Export Promotion Councilhttp://www.capexil.com/
Coconut Development Boardhttp://www.coconutboard.nic.in/
Coffee Boardhttp://www.indiacoffee.org/
Coir Boardhttp://coirboard.gov.in/
Council for Leather Exportshttp://www.leatherindia.org/
DACNET, Ministry of Agriculturehttp://dacnet.nic.in/
Electronics and Computer Software Export Promotion Councilhttp://www.escindia.in/
Engineering Export Promotion Councilhttp://www.eepcindia.org/
Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH)http://www.epch.com/
Federation Of Indian Export Organisations (FIEO)http://www.fieo.com/
Food Corporation of Indiahttp://fciweb.nic.in/
Indian Diamond Institutehttp://www.diamondinstitute.net/
Indian Institute of Foreign Trade (Export)http://www.iift.edu/
Indian Institute of Packaging http://www.iip-in.com/
Jute Manufactures Development Councilhttp://www.jute.com/
Minerals & Metals Trading Corpn. Ltd.http://www.mmtclimited.com/
National Horticulture Boardhttp://www.nhb.gov.in/
National Multi-Commodity Exchange of India Ltdhttp://www.nmce.com/
Overseas Construction Council of India (OCCI)http://projectexports.com
Powerloom Development & Export Promotion Councilhttp://www.pdexcil.org/
Rubber Boardhttp://rubberboard.org.in/
Shellac Export Promotion Councilhttp://www.shellacepc.com/
Spices Boardhttp://www.indianspices.com/
Sports Goods Export Promtion Councilhttp://www.sportsgoodsindia.org/
Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Councilhttp://www.synthetictextiles.org/
Tea Boardhttp://www.teaboard.gov.in/
The Cotton Textiles Export Promotion Council of Indiahttp://www.texprocil.org/
The Gems & Jewellery Export Promotion Councilhttp://www.gjepc.org/
The Handloom Export Promotion Councilhttp://www.hepcindia.com/
The Marine Products Export Development Authorityhttp://www.mpeda.com/
The Plastics Export Promotion Councilhttp://plexconcil.org/
The State Trading Corporation of India Limitedhttp://www.stc.gov.in/
Tobacco Boardhttp://www.indiantobacco.com/
Wool & Woollens Export Promotion Councilhttp://www.wooltexpro.com/

.

இதில் அனைத்து பயனுள்ள இணையதளங்களின் முகவரிகளையும் இணைத்துள்ளோம். ஒவ்வொரு ஏற்றுமதி வளர்ச்சி வாரியம் குறித்த விரிவான பதிவு விரைவில் “ஏற்றுமதி வளர்ச்சி வாரியங்கள்” என்ற தலைப்பில் வெளிவரும்.

 உங்கள் சந்தேகங்களையும் மறுமொழிகளையும் கீழே மறுமொழிக்கான (Comments) பகுதியில் பதியவும்.

 இந்த தகவல்கள் பயனுள்ளதென கருதினால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிரவும்.

 

Comments (5)

  1. Very Very Super i except improve this site

  2. need a detail for export

  3. need a detail of indian export

  4. தகவல்களுக்கு நன்றி !

Leave a Reply